УЕП (UES) от Infonotary на Fedora 16 и Firefox 7/8

5/5 - (1 гласа)

УЕП (UES) от Infonotary на Fedora 16 и Firefox 7/8Електронният подпис вече е наложителен, почти във всички сфери на дейност на съвременния гражданин. От дълго време се каня да си извадя електронен подпис, но все го отлагах. Понеже естествено, ще го ползвам под Linux направих кратко проучване първо онлайн, а след това и сред познати. Имаше положителни мнения както за Инфонотари, така и за Банксервиз. Аз се спрях на първите по две причини – на пръв поглед по-добрата документация, и нещо доста по-тривиално, по-големият брой офиси на Инфонотари, в случая имаше такъв точно срещу нашия офис.

От това, което прочетох се надявах да ми се падне Omnikey четец, но в избраният от мен офис на ЦКБ такива нямаше – единствената опция беше ACS. Последното след попълването на един тон документация от момичето в офиса, което беше леко неориентирано, изглежда нямаше кой знае какъв опит с издаване на сертификати, но с малко помощ от приятели (с цената от две телефонни обаждания) все пак се справи.

И така, за мен остана да изчакам края на работния ден, да се прибера и да видя какво ще се получи. Ами смело мога да заявя, че четецът работи out of the box с ccid драйверът по подразбиране.

pcscd сървисът е стартиран:

[Sim@Emanxale ~]$ systemctl status pcscd.service
pcscd.service – PC/SC Smart Card Daemon
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pcscd.service; disabled)
Active: active (running) since Tue, 22 Nov 2011 20:56:10 +0200; 2h 9min ago
Main PID: 8758 (pcscd)
CGroup: name=systemd:/system/pcscd.service
└ 8758 /usr/sbin/pcscd -f

Инсталирани са следните пакети:

[Sim@Emanxale ~]$ yum list pcsc-*
Installed Packages
pcsc-lite.x86_64 1.7.4-6.fc16 @fedora
pcsc-lite-ccid.x86_64 1.4.5-1.fc16 @fedora
pcsc-lite-devel.x86_64 1.7.4-6.fc16 @fedora
pcsc-lite-libs.x86_64 1.7.4-6.fc16 @fedora

[Sim@Emanxale ~]$ yum whatprovides pcsc-lite
pcsc-lite-1.7.4-6.fc16.x86_64 : PC/SC Lite smart card framework and applications
Repo : fedora

[Sim@Emanxale ~]$ yum whatprovides pcsc-lite-ccid
pcsc-lite-ccid-1.4.5-1.fc16.x86_64 : Generic USB CCID smart card reader driver
Repo : fedora

Ето и как се разпознава самият четец (dmesg output):

[787202.753102] usb 1-1.5.4: new full speed USB device number 13 using ehci_hcd
[787202.841264] usb 1-1.5.4: New USB device found, idVendor=072f, idProduct=90cc
[787202.841267] usb 1-1.5.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[787202.841269] usb 1-1.5.4: Product: CCID USB Reader
[787202.841270] usb 1-1.5.4: Manufacturer: ACS
[789782.064529] usb 1-1.5.4: USB disconnect, device number 13

И малко по-подробно (lsusb -vd):

lsusb -vd 072f:90cc

Bus 001 Device 015: ID 072f:90cc Advanced Card Systems, Ltd ACR38 SmartCard Reader
Device Descriptor:
bLength 18
bDescriptorType 1
bcdUSB 1.10
bDeviceClass 0 (Defined at Interface level)
bDeviceSubClass 0
bDeviceProtocol 0
bMaxPacketSize0 8
idVendor 0x072f Advanced Card Systems, Ltd
idProduct 0x90cc ACR38 SmartCard Reader
bcdDevice 1.00
iManufacturer 1 ACS
iProduct 2 CCID USB Reader
iSerial 0
bNumConfigurations 1
Configuration Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 2
wTotalLength 93
bNumInterfaces 1
bConfigurationValue 1
iConfiguration 0
bmAttributes 0x80
(Bus Powered)
MaxPower 100mA
Interface Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 3
bInterfaceClass 11 Chip/SmartCard
bInterfaceSubClass 0
bInterfaceProtocol 0
iInterface 0
ChipCard Interface Descriptor:
bLength 54
bDescriptorType 33
bcdCCID 1.00
nMaxSlotIndex 0
bVoltageSupport 7 5.0V 3.0V 1.8V
dwProtocols 3 T=0 T=1
dwDefaultClock 4000
dwMaxiumumClock 4000
bNumClockSupported 0
dwDataRate 10752 bps
dwMaxDataRate 344100 bps
bNumDataRatesSupp. 0
dwMaxIFSD 247
dwSyncProtocols 00000000
dwMechanical 00000000
dwFeatures 00010030
Auto clock change
Auto baud rate change
TPDU level exchange
dwMaxCCIDMsgLen 271
bClassGetResponse 00
bClassEnvelope 00
wlcdLayout none
bPINSupport 0
bMaxCCIDBusySlots 1
Endpoint Descriptor:
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN
bmAttributes 3
Transfer Type Interrupt
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0008 1x 8 bytes
bInterval 16
Endpoint Descriptor:
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x02 EP 2 OUT
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0040 1x 64 bytes
bInterval 0
Endpoint Descriptor:
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x82 EP 2 IN
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0040 1x 64 bytes
bInterval 0
Device Status: 0x0000
(Bus Powered)

Моделът на картат е T&S DS/2048 (L), което налага инсталирането на два допълнителни пакета от хранилището на Инфонотари, a именно – bit4id-ipki и infonotary-scardmanager.

Остава само настройката на browser-а, който в случая е firefox. Сертификатът може да се инсталира директно от линка изпратен от Инфонотари чрез e-mail, а за улеснение на конфигурацията може да се добави следният firefox add-on – InfoNotary Configurator for Mozilla, . Ако при отварянето на тестовият линк (тестът може да бъде направен и от Preferences –> Signature Test на добавката на Инфонотари), отговорът е Data Accepted, то всичко е наред и можем да подписваме на воля.

Допълнителна информация:
Загубих доста време да разбера какъв е точният модел на четеца. Както може да се види от output-а по-горе то се разпознава като ACR38. На капачето му обаче е изписано ACR38T, а според една от техническите спецификации на сайта на производителя, а и според външният му вид, то това е ACR38DT. Според същата спецификация, въпросният четец работи с ccid, само ако е с firmware 1.12, и явно моят е такъв. В противен случай вероятно ще се наложи инсталирането на vendor драйверите.